Home

(English below)

Wie zijn wij

Hondentraining Nederland is onderdeel van Academy 4 Dogs en is opgezet en wordt gerund door Leonie. Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten probleemgedrag, socialisatie en gehoorzaamheidstrainingen. Tevens leiden wij ook mensen op en trainen wij hulphonden op aanvraag. Academy 4 Dogs is actief op meerdere plekken in Nederland en op Curaçao. Leonie heeft meer dan 20 jaar ervaring met hondentraining en probleemgedrag. Zij heeft meerdere opleidingen gedaan op gebied van hondentraining, hondengedragstherapie, paardentraining, paardengedragstherapie en instructeursopleidingen. Voorheen heeft zij ook nog gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe positievere trainingsmethoden voor paarden in de sport en wetenschappelijk onderzoek verricht naar de verschillen in kwaliteit en snelheid van leren en de mate van stress responses bij trainen met positieve en negatieve bekrachtiging. Door de jaren heen heeft zij zich ontwikkeld tot een specialist in gedrag, het ontstaan (en het herstellen van) probleemgedrag en het praktisch toepassen van de leerprincipes bij honden, paarden en mensen.

Hondentraining Nederland is de hondentraining school bij uitstek voor het herstellen van allerhande probleemgedrag, angstgedrag, ongewenst gedrag en alle gehoorzaamheidstrainingen.

Onze trainingswijze en methoden

Wij leren de gehoorzaamheidsoefeningen op positieve wijze aan middels belonen, daarbij leren wij de hond ook de grenzen aan van wat mag en wat hij niet mag. Doordat wij met een hele duidelijke: “Ja dit wel!” en “Nee, dit niet” werken, leren de honden snel en enthousiast met goede kwaliteit van gehoorzaamheid. Ze leren gehoorzamen ook met afleiding en niet alleen als ze er zelf zin in hebben. Door met een duidelijke “ja dit wel!” en “nee dit niet” te werken is het voor de honden heel duidelijk wat er van hun verwacht wordt en daarmee verdwijnt stress en onzekerheid. De leersnelheid gaat omhoog omdat er veel duidelijker getraind wordt dan anders.

Wij trainen zowel in rustige prikkelarme omgevingen als op plaatsen waar juist veel afleiding is. U loopt in het dagelijks leven immers niet op een hondentrainingsveld, maar in het park, op straat en in de stad. De groepen worden ingedeeld op niveau niet alleen op leeftijd. Dus ook volwassen honden zijn welkom in de beginnerscursus. Voor de jonge pups is dat alleen maar goed, zij moeten leren omgaan met alle leeftijden. We leren grote honden zich ook aan te passen in hun spel naar de kleine honden.

Iedereen is tijdens de cursus welkom, u mag dus alleen komen of met het hele gezin. U mag elkaar afwisselen zolang u elkaar thuis maar helpt zodat iedereen met dezelfde wijze met de hond om gaat.

Alle cursussen zijn er in verschillende niveaus. De groepscursussen worden gegeven in groepjes van minimaal 6 en maximaal 8 a 9 honden + een eventuele inhaler. Voor de socialisatie groepen en groepen op hoger gevorderd niveau wordt soms bewust gekozen voor meer deelnemers.

Tijdens de gehoorzaamheidstrainingen beginnen wij met trainen aan een gewone lijn. Daarna stappen wij over op het trainen aan lange lijnen zodat we meer op afstand kunnen werken maar wel altijd in controle blijven. Daarna stappen wij over op los trainen. Dit is per oefening en hond redelijk flexibel. De trainingen worden zoveel mogelijk naar ieder zijn niveau en het karakter van de hond aangepast. Je gaat toch iets anders te werk met een 100% baasgerichte Mechelse herder, een super blije stuiterbal die alle bewegende blaadjes en zeker alle andere hondjes en mensen super gezellig vindt en als blij ei alle kanten op blijft stuiteren of een juist heel onzeker hondje die er eigenlijk nog een nachtje over wil slapen veilig in zijn mandje binnen bij de baas.

De oefeningen die wij in de basiscursus aanleren zijn: naam van de hond, kom, zit, blijf, af (of lig), blijf in af, volg, stop (stilstaan), uh! (dat mag niet). Daarnaast hebben we een les over hondentaal gedrag en communicatie en een les over het afleren van ongewenste dingen als opspringen en pups die bijten in spel. Indien dit gedrag veel is raden wij aan om hiervoor een paar privélessen te doen om het ongewenste gedrag af te leren en nieuw gewenst gedrag aan te leren.

In de vervolgcursussen wordt de kwaliteit en snelheid verbeterd en wordt het steeds moeilijker gemaakt met steeds meer afleiding. Daarnaast zijn er verschillende oefeningen die nog extra aangeleerd kunnen worden: van focus blijven geven tot omrollen.

We proberen altijd op meerdere plekken te trainen zodat de hond leert dat hij overal moet luisteren en niet alleen op die plek waar we altijd zo leuk trainen en hij zoveel brokjes krijgt. Ze ontwikkelen dan een zogenoemd “context gebonden gedrag”. Hier trainen we altijd dus gaat de hond in de trainingsmodus. Hier wandelen we altijd en gaat de hond in zijn al aangeleerde wandelmodus waarvan vaak in het begin: trekken en spelen met andere honden en niet terug komen.

Kort en intensief voor goede kwaliteit

De trainingen zijn dagelijks. Dat heeft een aantal voordelen. U maakt in 1x een goede start en heeft na een dag of 8 a 10 (afhankelijk van de cursus) een gehoorzame hond die alle commando’s snapt. U hoeft maar 1x alle vaste clubjes en bezigheden te cancelen als die onverhoopt samenvallen met de trainingen. U kunt elkaar daarbij ook afwisselen. En als u wilt beginnen met trainen hoeft u waarschijnlijk nooit lang te wachten. Elke cursus met minimaal 7 aanmeldingen gaat door.

En zowel u en de hond trainen bijna foutloos. Daardoor is de kwaliteit gelijk een stuk hoger dan bij cursussen waar je 1x in de week of 2x in de week traint. In de periodes tussen de cursussen door doet u veel meer met uw hond dan dat u tijdens die ene les geleerd heeft. De hond heeft dus tussendoor alle tijd om allerlei ongewenst gedrag te leren. Ook bent u zelf een week aan het oefenen zonder begeleiding, daardoor sluipen kleine foutjes en inconsequenties er makkelijk in. Daardoor wordt de kwaliteit weer lager en de hond minder gehoorzaam. Met elke dag een les wordt u gelijk geholpen bij slordigheden en foutjes, dus sluipen er geen foutjes in die u daarna weer af moet leren. De honden leren super snel. Als wij de honden intern krijgen voor gehoorzaamheidstraining leren zij de hele basis in 3 dagen tijd. Als de hond eenmaal door heeft wat hij moet doen en het juiste commando is er aan gekoppeld dan snapt hij het, weet hij het en kan hij het. Het opbouwen in kwaliteit, snelheid, strakheid, tijdsduur en afstand en vooral het trainen van de baas (no offence 😉 neemt meer tijd in beslag. Waarvan het trainen van de baas in de eerste cursus de meeste tijd neemt en het verbeteren van de hond in de volgende cursussen meer tijd neemt.

Interne training, groepscursussen en privélessen

Wij bieden interne training voor gehoorzaamheid en het herstellen van probleemgedrag of honden die zijn achter gebleven in de socialisatie, dit wordt altijd gecombineerd met aansluitend een aantal privélessen om de eigenaar alles te leren. Bij probleemgedrag en verder indien nodig vindt altijd eerst een intake plaats.

Daarnaast bieden wij groepscursussen voor gehoorzaamheid en socialisatie. Bij voldoende animo hebben wij ook thema cursussen, gericht op specifieke situaties in het dagelijks leven, zoals leren omgaan met druk verkeer, mee gaan naar een restaurant etc. Het is eigenlijk een vervolg op de socialisatie maar dan minder gericht op het omgaan met andere honden maar meer gericht om rustig om te leren gaan met alle situaties in het dagelijks leven. En wij bieden bij voldoende animo groepscursussen speciaal voor jongeren va 12 jaar tot 18.

Tevens bieden wij pakketten met privélessen.

Gedragstherapie bij probleemgedrag of her-trainen bij ongewenst gedrag

Wij behandelen alle soorten probleemgedrag bij alle soorten honden op alle verschillende leeftijden. U start met een intake waarbij wij het gedrag, het ontstaan van het gedrag en de ontwikkeling van het gedrag in kaart brengen. We kijken naar de prikkels die het gedrag activeren, de interne motivatie van de hond, wat het gedrag in stand houdt en natuurlijk hoe we het gedrag het beste kunnen behandelen en hertrainen. Meestal komt de hond daarna bij ons een aantal dagen intern in training. Dan krijgt de hond op dagelijkse basis meerdere trainingen verdeeld over de dag. Na of soms ook al tijdens de dagen bij de trainer krijgt u een een aantal privélessen om zelf alles te leren wat nodig is zodat het ongewenste gedrag niet terug komt.

In sommige situaties kiezen we er na de intake juist voor om te starten met privélessen in plaats van interne training. En vaak raden we aan om nog door te trainen in groepsverband of met privélessen nadat het gedrag hersteld is zodat wij het goed kunnen onderhouden.

Bij interne training is de hond dus een aantal dagen bij ons en leert hij alles wat nodig is. U volgt een aantal privélessen, tenminste 3, van 1,5 uur. U kunt het aantal dagen intern en het aantal privélessen naar behoefte uitbreiden. Hoeveel dagen en lessen nodig zijn is per hond en eigenaar verschillend. Dit is geheel afhankelijk van het gedrag. We overleggen dit tijdens de intake.

Interne training is geschikt voor gehoorzaamheidstraining, socialisatie en heropvoeding bij probleemgedrag. Meedoen met een groepscursus met een hond met probleemgedrag kan, maar alleen na het volgen van interne training en in overleg.

Praktisch

In principe is iedereen uit heel Nederland en België bij ons welkom. De trainingen vinden plaats in de regio Zoetermeer en regio Eindhoven. De interne trainingen vinden plaats in Zoetermeer en Heeze. De Groepslessen vinden plaats in Zoetermeer/ Den Haag en Heeze/ Eindhoven.

Lessen dienen vooraf betaald te worden. Alleen lessen 24 uur van te voren afgezegd kunnen worden ingehaald. Anders worden zij gewoon in rekening gebracht. Van de interne trainingen verwachten wij gewoon dat deze op de afgesproken dagen kan plaatsvinden, overmacht daargelaten. Alle afspraken daarbij gaan natuurlijk in gezamenlijk overleg.

Gelieve alle communicatie via WhatsApp te doen in getypte berichten. Met getypte berichten zijn wij ook in staat om tussen de trainingen door respons te geven. Wij moeten de berichten later makkelijk terug kunnen lezen voor de benodigde informatie. Voiceberichten zijn dus voor ons uiterst onhandig. Wij vragen u vriendelijk hier rekening mee te houden. Alvast bedankt daarvoor.

Wij hopen u binnenkort te verwelkomen bij 1 van onze hondenscholen.

Vriendelijke groeten Leonie

Academy 4 Dogs
Hondentraining Nederland +31657879779
Hondentraining Curacao +59995124268

English

Who are we

Dog Training Nederland is part of Academy 4 Dogs and was founded and is run by Leonie. We specialize in all types of problem behavior, socialization and obedience training. We also train people and we train service dogs on request. Academy 4 Dogs is active in several places in the Netherlands and Curaçao. Leonie has over 20 years of experience in dog training and problem behavior. She has completed several courses in the field of dog training, dog behavior therapy, horse training, horse behavior therapy and instructor training. Previously, she has also worked on developing new, more positive training methods for horses in sport and conducted scientific research into the differences in quality and speed of learning and the degree of stress responses in training with positive and negative reinforcement. Over the years she has developed into a specialist in behavior, the development (and recovery of) problem behavior and the practical application of the learning principles in dogs, horses and humans.

Academy 4 Dogs is the dog training school par excellence for the recovery of all kinds of problem behavior, fear behavior, unwanted behavior and all obedience training.

Our training method and methods

We teach the obedience exercises in a positive way through rewarding, while we also teach the dog the limits of what is allowed and what it is not allowed to do. Because we can say with a very clear: “Yes, this is!” and “No, this doesn’t” work, the dogs learn quickly and enthusiastically with good quality obedience. They also learn to obey with distraction and not just when they feel like it. Continue with a clear “yes this is!” and “no this does not work”, it is very clear to the dogs what is expected of them and thus stress and uncertainty disappear. The learning speed increases because the training is much clearer than usual.

We train in quiet, low-stimulus environments as well as in places where there is a lot of distraction. After all, in everyday life you don’t run on a dog training field, but in the park, on the street and in the city. The groups are divided by level not only by age. So adult dogs are also welcome in the beginners course. That is only good for the young puppies, they must learn to deal with all ages. We also teach large dogs to adapt in their play to the small dogs.

Everyone is welcome during the course, so you can come alone or with the whole family. You can alternate as long as you help each other at home so that everyone treats the dog in the same way.

All courses come in different levels. The group courses are given in groups of a minimum of 6 and a maximum of 8 to 9 dogs + a possible inhaler. For the socialization groups and groups at a higher advanced level, a conscious choice is sometimes made for more participants.

During the obedience training, we start training on a normal leash. Then we switch to training on long lines so that we can work more remotely but always remain in control. Then we switch to individual training. This is fairly flexible per exercise and dog. The training sessions are adapted as much as possible to everyone’s level and the character of the dog. You do something different with a 100% boss-oriented Malinois, a super happy bouncing ball who finds all the moving leaves and certainly all other dogs and people super cozy and keeps bouncing in all directions like a happy egg or a very insecure dog that is very insecure. actually wants to sleep over the night safely in his basket inside with the boss.

The exercises we teach in the basic course are: name of the dog, come, sit, stay, down (or lie down), stay down, follow, stop (stand still), uh! (that’s not allowed). In addition, we have a lesson on dog language behavior and communication and a lesson on unlearning unwanted things such as jumping up and puppies biting in play. If this behavior is a lot, we recommend taking a few private lessons to unlearn the unwanted behavior and learn new desired behavior.

In the follow-up courses, the quality and speed are improved and it is made more and more difficult with more and more distractions. In addition, there are various exercises that can be taught extra: from continuing to focus to rolling over.

We try to train at several places so that the dog learns that he has to listen everywhere and not just in that place where we always train so much fun and he gets so many kibbles. They then develop a so-called “context bound behavior”. Here we always train so the dog goes into training mode. Here we always walk and the dog goes into his already learned walking mode of which often in the beginning: pulling and playing with other dogs and not coming back.

 

Short and intensive for good quality

The training sessions are daily. That has a number of advantages. You make a good start in 1x and after about 8 to 10 days (depending on the course) you will have an obedient dog that understands all commands. You only have to cancel all regular clubs and activities once if they unexpectedly coincide with the training sessions. You can also alternate. And if you want to start exercising, you probably never have to wait long. Any course with a minimum of 7 registrations will continue.

And both you and the dog train almost flawlessly. As a result, the quality is immediately a lot higher than with courses where you train 1x a week or 2x a week. In the periods between courses, you do much more with your dog than you learned in that one lesson. The dog therefore has plenty of time in between to learn all kinds of undesirable behavior. You are also practicing for a week without guidance, so small mistakes and inconsistencies easily creep in. As a result, the quality becomes lower and the dog less obedient. With a lesson every day, you are immediately helped with carelessness and mistakes, so no mistakes creep in that you have to unlearn afterwards. The dogs learn super fast. When we get the dogs in for obedience training, they learn the whole basics in 3 days. Once the dog understands what to do and the right command is associated with it, he understands it, knows it and can do it. Building up in quality, speed, tightness, duration and distance and especially training the boss (no offense 😉 takes more time. Of which training the master in the first course takes the most time and improving the dog in the following courses takes more time.

Internal training, group courses and private lessons

We offer internal training for obedience and recovery from problem behavior or dogs that have lagged behind in socialization, this is always combined with a number of private lessons to teach the owner everything. In case of problem behavior and further if necessary, an intake always takes place first.

We also offer group courses for obedience and socialization. If there is enough interest, we also have theme courses, aimed at specific situations in daily life, such as learning to deal with heavy traffic, going to a restaurant, etc. It is actually a follow-up to socialization but less focused on dealing with other dogs but more focused on learning to calmly deal with all situations in daily life. And if there is sufficient interest, we offer group courses especially for young people aged 12 to 18.

We also offer packages with private lessons.

Behavioral therapy for problem behavior or retraining for undesirable behavior

We treat all types of problem behavior in all types of dogs at all different ages. You start with an intake in which we map out the behavior, the origin of the behavior and the development of the behavior. We look at the stimuli that activate the behavior, the internal motivation of the dog, what maintains the behavior and of course how we can best treat and retrain the behavior. Usually the dog comes to us for internal training for a few days. Then the dog receives several training sessions on a daily basis, spread over the day. After or sometimes even during the days with the trainer, you will receive a number of private lessons to learn everything necessary so that the unwanted behavior does not return.

In some situations, after the intake, we choose to start with private lessons instead of internal training. And often we recommend continuing to train in groups or with private lessons after the behavior has recovered so that we can maintain it properly.

During internal training, the dog is with us for a few days and he learns everything that is necessary. You follow a number of private lessons, at least 3, of 1.5 hours. You can increase the number of days internally and the number of private lessons as needed. How many days and lessons are needed varies per dog and owner. This is entirely dependent on the behavior. We discuss this during the intake. 

Internal training is suitable for obedience training, socialization and re-education for problem behavior. You can participate in a group course with a dog with problem behavior, but only after following internal training and in consultation.

Practical information

In principle, everyone from all over the Netherlands and Belgium are welcome. The training sessions take place in the Zoetermeer region and the Eindhoven region. The internal training courses take place in Zoetermeer and Heeze. The Group Lessons take place in Zoetermeer/ The Hague and Heeze/ Eindhoven.

Lessons must be paid in advance. Only lessons canceled 24 hours in advance can be made up. Otherwise they will simply be charged. We simply expect the internal training courses to take place on the agreed days, barring force majeure. All agreements are of course in joint consultation.

Please do all communication via WhatsApp in typed messages. With typed messages we are also able to respond between training sessions. We should be able to easily read the messages later for the necessary information. Voice messages are therefore extremely inconvenient for us. We kindly ask you to take this into account. Thank you in advance.

We hope to welcome you soon at one of our dog schools.

Kind regards Leonie
Academy 4 Dogs
Dog Training Netherlands +31657879779
Dog Training Curacao +59995124268